top of page

Productes que creixen a la teva zona horaria. 

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l'ús del lloc web, "www.groots.eco", de què GROOTS HYDROPONICS SL és titular.

GROOTS HYDROPONICS SL, (des d'ara GROOTS) és una societat de responsabilitat limitada espanyola amb domicili a Ronda Indústria 6, 08210 Barberà de Vallès (Barcelona), Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 46.698, Llibre 0, Foli 8, Secció General, Fulla 528.079 amb Inscripció o anotació 1 de Data de 2019.01.14, amb número de CIF B67341479

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de GROOTS, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web "www.groots.eco", (d'ara endavant la "Botiga").

1. OBLIGACIONS L'USUARI

1.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de GROOTS, els seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. PRODUCTES I SERVEIS

2.1 GROOTS es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, GROOTS podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, GROOTS es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

2.3 Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells . Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l'comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. GROOTS es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un Usuari-Client amb el qual mantingui un litigi respecte a el pagament d'una comanda anterior.

A més també està prohibit explícitament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

2.4 Les comandes efectuades a Internet a través de www.groots.eco   comporten unes dades contractuals entre l'Usuari-Client i la botiga que seran objecte de confirmació i recopilació per ambdues parts abans de l'enviament.

2.5 GROOTS es compromet a acceptar ordres de comandes d'acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades. L'Usuari-Client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes. La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. Llevat que es demostri el contrari, les dades registrades per la botiga constitueixen una prova de conjunt de transaccions realitzades entre GROOTS i els seus clients.

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1 En el termini màxim de vint (24) hores, GROOTS enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques de l'Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a GROOTS.

3.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

3.3 GROOTS arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per GROOTS no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. L'usuari la podrà descarregar la factura des del seu compte o sol·licitar factura d'empresa. També pot sol·licitar que se li enviï per correu electrònic.

4. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Tots els productes comprats a "www.groots.eco" podran ser retornats i reemborsats, sempre que ens comuniqui la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / si es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. Aquí podeu descarregar un model de desistiment que ens pot fer arribar.

GROOTS s'encarrega de tramitar una recollida amb l'empresa de transport dels productes que desitgi retornar.

1. Dret de desistiment:

En el cas que la devolució o canvi sigui aliè a un desperfecte o error en el producte, acceptem devolucions dins dels primers 60 dies naturals des de la data de recepció, sempre que es compleixin les condicions que regula la Llei 3/2014 de 27 de març, article 71 d'ordenació de comerç la qual indica que el producte ha de ser retornat en les mateixes condicions que va arribar i no haver estat utilitzat (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació de el bon estat i funcionament de la mateixa). En cas de no conservar l'embalatge original GROOTS es reserva el dret a que el bé pugui patir alguna depreciació.

El reemborsament de la valor de la mercaderia es realitzarà un cop comprovem en el nostre magatzem el bon estat de la mateixa. El client haurà d'assumir els costos de l'enviament de la devolució. En el cas que el client enviament en producte amb els seus propis mitjans, no se li cobra aquest import.

Nosaltres tramitarem la recollida dels articles (l'empresa de transport passaria a recogértelo) i, un cop aquí, i que comprovem que està tot correcte, farem l'abonament de l'import menys les despeses de devolució o, si l'usuari ho prefereix (prèvia comunicació amb ell), podem tornar-li el import complet en forma de codi descompte per propera compra.

GROOTS haurà de realitzar devolució de l'import s'ha d'efectuar, tal com indica la Llei 3/2014 de 27 de març, d'ordenació de comerç article 107, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què ha estat retornada la mercaderia. La devolució de diners es va a realitzar pels mateixos mitjans de pagament utilitzats per a la transacció inicial.

2. Productes danyats

En el cas que la devolució o canvi es degui al fet que el producte està danyat o trencat a causa de l'transport, preguem que contacti el més aviat possible amb nosaltres per poder cursar l'reposició / abonament dels productes. El client no haurà de córrer amb cap despesa.

3. Productes incorrectes

Si la devolució es deu al fet que el producte rebut no és el sol·licitat, es pot cursar una devolució o canvi dins dels primers 60 dies naturals des de la data de recepció. No obstant això, s'haurà de comunicar tan aviat sigui possible per poder tramitar el canvi pel producte correcte. El client no ha d'abonar despeses de devolució.

4. Productes amb informació incorrecta / incompleta

En el cas que la devolució es degui al fet que el producte rebut no s'ajusta a la informació que s'indica a la web, es pot cursar una devolució o canvi dins dels primers 60 dies naturals des de la data de recepció. No obstant això, s'haurà de comunicar tan aviat sigui possible per poder tramitar-la. El client no ha d'abonar despeses de devolució.

5. Productes defectuosos

En cas de productes defectuosos, GROOTS procedirà, segons correspongui i en funció de les condicions del producte, responent pròpiament o mitjançant el proveïdor / distribuïdor / fabricant, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució de l'contracte, gestions que seran gratuïtes per a el consumidor i usuari.

GROOTS respondrà de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament.

El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

La garantia del producte té un termini d'un anys des del lliurament

Com s'efectua la devolució de els diners?

El reemborsament de l'import es realitzarà en la mateixa targeta o compte de PayPal en la qual es va pagar la comanda. En el cas que es pagués mitjançant contra-reemborsament o transferència se li sol·licitarà el núm de compte i IBAN per poder fer-li l'abonament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

casos especials

1. En el cas que el client rebutgi la mercaderia un cop aquí se li efectuarà la devolució de l'import dels productes. GROOTS es reserva el dret a cobrar les despeses de devolució a client.

5. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça hola@groots.eco o trucar a l'606 90 21 87.

6. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

6.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per a les zones que indica la pàgina, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament (a excepció de l'contrareembors), i el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei llevat que s'especifiqui el contrari en el moment de fer la compra.

Els enviaments es lliuren a l'adreça que indiqui l'usuari en el procés de compra. No s'admeten enviaments a apartats de correus. Si la comanda és gran o pesat, el transportista farà el lliurament fins al portal o, si no, la planta més baixa.


6.2 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició de l'Producte, l'Usuari serà informat de el cost exacte d'enviament i altres costos addicionals que puguin derivar.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia GROOTS o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2 Tret que fos autoritzat per GROOTS o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés a el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

7.3 L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per GROOTS o per tercers en la Botiga.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Amb l'objecte de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris de la nostra pàgina web i per tal de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la Política de Privacitat .

Els termes recollits a en la mateixa i en especial el deure de confidencialitat seran d'obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació a la nostra web , per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Reservat el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l'Article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d'una manera diferent al que estableix la Política de Privacitat vigent a l'hora de facilitar-nos les dades; o en cas que anem a tractar-les amb finalitats diferents a les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l'esforç possible per contactar com afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als Usuaris que, cada vegada que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin el present text per assegurar-les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La Política de Privacitat formarà part i estarà unida de forma permanent al que disposa el nostre Avís Legal, en les Condicions Legals de el servei contractat i en la nostra Política de Cookies.

En tot moment indicarem la data de l'última actualització de la Política de Privacitat perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se'ls aplica i la data de l'última revisió.

GROOTS HYDROPONICS SL fa constar que aquesta política de privacitat es troba adaptada a l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPD).

9. CONTRASENYES

9.1 GROOTS facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin de l'trencament o revelació de l'secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a GROOTS de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

10. COOKIES

10.1 GROOTS utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria de l'navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

10.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa de l'servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

11. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

PLATAFORMA EUROPEA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES D'E-COMMERCE.

Informem als consumidors que està operativa la plataforma de resolució de litigis de consum en línia ( "ODR Platform, Online Dispute Resolution") per a tots els països de la Unió Europea, inclosa Espanya.

En el cas d'Espanya, la Comissió Europea ha designat a el Centre Europeu de l'Consumidor adscrit a l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, com a punt de contacte de la plataforma, per assistir i donar suport a la presentació de reclamacions a través de l'esmentada plataforma.

A partir de l'entrada en vigor de la Directiva 2013/11 / UE d'Parlament Europeu i de Consell de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum i de el Reglament 524/2013 de el Parlament Europeu i de l' Consell, estem obligats a informar sobre l'existència de la plataforma als nostres compradors. Per aquest motiu vam informar als nostres Usuaris que en cas que es produeixi qualsevol conflicte amb el consumidor de GROOTS, hi ha un nou procediment europeu, senzill, multilingüe i accessible per a la resolució dels mateixos. Que consisteix en el següent:

El consumidor haurà accedir a aquesta plataforma i completar el formulari de reclamació en línia. Un cop omplert, el mateix s'enviarà des de la mateixa plataforma. La reclamació serà enviada a GROOTS, qui proposarà a l'consumidor una entitat de resolució alternativa de l'conflicte. Una vegada que el consumidor i el venedor es posin d'acord en l'entitat de mediació que va a resoldre el seu conflicte, la plataforma enviarà la reclamació a l'entitat escollida.

L'entitat de mediació s'ocuparà de el cas per via electrònica i proposarà una solució en el termini màxim de 90 dies. "

12. CURRICULUM

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l'adreça de correu electrònic , que es faciliten s'incorporin a el fitxer de què és responsable GROOTS, amb la finalitat d'estudiar i / o executar la present sol·licitud i per a l'estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, actuant com s'indica en aquest apartat.

13. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris, queixes i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris o suggeriments a través del nostre correu hola@groots.eco

bottom of page